Kurs erstellt für Dirk Penner am 8.1.09 (ghnn)
Kursname geändert am 1.9.09 von
KMA MV07: Keramische Materialien FS09 (penr) in
KMA MV08a Keramische Materialien HS09 (penr)
Kursname geändert am 23.2.10 auf KMA MV (liur)